Free delivery in Belgium from 30€, free delivery in the Netherlands - Luxembourg - Germany - France from 40€

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De website www.bluemonkey.design is eigendom van Blue Monkey VOF. Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.


Aangeboden artikelen en prijzen

Alle artikelen, gadgets, geschenken en decoratie die op Blue monkey worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aangegeven prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief leveringskosten. Alle productinformatie, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties. Blue Monkey kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.


Aanvaarding van de bestelling

Blue Monkey is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Vermeld bij bestelling STEEDS in het daartoe voorziene veld je correcte e-mailadres. Enkel dan kunnen we een bevestiging van je bestelling bezorgen per e-mail. Ook wanneer we jouw bestelling, om welke reden dan ook, niet kunnen verwerken, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten. Blue Monkey is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.


Plaats van levering

Voor alle leveringen wordt samengewerkt GLS die je pakje op het door jou opgegeven adres zal afleveren. De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de koper en kunnen extra kosten veroorzaken. Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


Tijdstip van levering

Na ontvangst van betaling worden de bestelde artikelen meteen verzonden. GLS zorgt er vervolgens voor dat je je pakje doorgaans al binnen de 48u. zal ontvangen. De door Blue Monkey opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.


Herroepingsrecht

Conform art. 46 van de wet van 6 april 2010 heb je als consument het recht aan Blue Monkey mee te delen dat je afziet van de aankoop van online bestelde artikelen, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Geleverde artikelen dienen in dat geval te worden terugbezorgd in originele staat, op eigen risico en kosten. Blue Monkey zal de bestelling terugbetalen zodra het geretourneerde artikel ontvangen werd, en op voorwaarde dat het artikel niet door de klant beschadigd werd. Om discussie terzake uit te sluiten worden alle geleverde artikelen vooraf door Blue Monkey grondig nagekeken. Retours worden best aangetekend teruggestuurd. Verpak, bescherm en verzegel in dat geval uw retour voldoende en hergebruik bij voorkeur de originele verpakking. De vervoerskosten van de retourverpakking moeten vooraf betaald zijn, deze zijn ten laste van de klant.


Leveringskosten

Zorg ervoor dat uw winkelmandje voldoende gevuld is om van gratis verzending te kunnen profiteren. GRATIS VERZENDING geldt voor België vanaf €30, voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, UK en Luxemburg vanaf €40. De verzendkosten variëren volgens het land van bestemming. Tijdens het bestelproces wordt de exacte verzendkost steeds vooraf, dus voordat je betaalt aan de kassa- meegedeeld.


Betaling van je bestelling

Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Blue Monkey kiest enkel voor 100% veilige betaling. Daartoe hebben we ons betaalsysteem toevertrouwd aan Mollie, een vaste waarde in veilige online betalingen. Mollie voldoet aan de strengste veiligheidsnormen op vlak van online betalingen, waardoor elke transactie perfect veilig zal verlopen. Iedere bestelling geplaatst via onze site, wordt automatisch gelinkt naar de ultrabeveiligde server van Mollie. Blue Monkey heeft daarbij nooit inzage in uw vertrouwelijke gegevens. De datum van creditering van de bankrekening van Blue Monkey geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Blue monkey gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.


Klachten

Om ontvankelijk te zijn dienen klachten schriftelijk per brief of e-mail gericht te worden aan Blue Monkey, en dit telkens binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken partijen het elektronisch bewijs.


Waarborg

De waarborg van Blue Monkey beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg met betrekking tot consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek.


Overmacht

Blue Monkey kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van de aangegane engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van Blue Monkey afspelen. Daarbij zijn o.a. inbegrepen: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, vertragingen of problemen in transport of energie,... die Blue Monkey en/of leveranciers van Blue Monkey raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


Persoonsgegevens

Het plaatsen van een bestelling op de website van Blue Monkey betekent dat de koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, met name o.a. beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen. Voor de verwerking van persoonsgegevens voor promoties, nieuwsbrieven, gepersonaliseerde reclame of andere marketing gerelateerde doelen zal Blue Monkey steeds vooraf het uitdrukkelijke akkoord van de koper vragen tijdens het afhandelen van het bestellingproces. Blue Monkey zal de persoonsgegevens van de koper niet overmaken aan derden. De koper behoudt te allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens.


Toepasselijk recht

Blue Monkey is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Alle overeenkomsten afgesloten met Blue Monkey worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.


Adresgegevens

  • Blue Monkey VOF
  • Sluis 2D1 /13
  • 9810 Eke
  • België
  • Ondernemingsnr: BE 0743989505